MENU

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Halina Pierzchała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Forum Halina Pierzchala z siedzibą w Warszawie, przy ul. Korotyńskiego 21/38, 02-123 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 824-126-69-33, REGON: 014961964 („Administrator”).
 2. Z Administratorem możesz skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: ul. Błońska 58 05-830 Nadarzyn lub mailowo, pisząc na adres: rodo@fdc.com.pl.
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w jednym lub kilku z poniższych celów:
  1. sprzedaży i dostawy zamówionego towaru / realizacji usługi (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. wysyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem e-maila – jeśli wyraziłeś/aś dobrowolną zgodę na otrzymywanie takich informacji za pośrednictwem e-maila (podstawa: art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  4. reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru / wykonanej usługi (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  5. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  6. dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  7. marketingowym w zakresie (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  8. analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  9. statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z usług świadczonych przez Administratora ze względu na charakter tych usług.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy sprzedaży, umowy świadczenia usług);
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych przez Administratora (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).
 6. Administrator korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów (podwykonawców), w związku z czym w uzasadnionych przypadkach przekazuje Twoje dane osobowe następującym odbiorcom, którzy przetwarzają Twoje dane w imieniu Administratora, w tym m.in. operatorzy systemów informatycznych (hostingodawcy) i systemów płatności, firmy kurierskie i biura rachunkowe.
 7. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących, naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 9. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, zaś w przypadku udzielenia zgody marketingowej - do czasu jej cofnięcia.
 10. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki ochrony danych osobowych. Twoje dane są u nas bezpieczne, a z każdym rokiem sięgamy po coraz nowocześniejsze narzędzia ich ochrony. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć się zakupami na karty-swiateczne.com

Kto jest administratorem danych osobowych Forum Design Cards?

Administratorem danych osobowych Forum Design Cards, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, jest: Forum Halina Pierzchała ul. Korotyńskiego 21/38 02-123 Warszawa NIP: 824-126-69-33

I JAK CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator wdrożył do Forum Design Cards politykę ochrony danych osobowych którare zapewnia skuteczną ochronę Twoich danych. Do najważniejszych zasad systemu ochrony danych osobowych należą:

1. Dostęp do Twoich danych osobowych mają tylko ci pracownicy FDC, którzy zostali do tego upoważnieni i podpisali stosowne zobowiązania w celu ich do ochrony.

2. System IT FDC musi spełniać wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne ze standardami bezpieczeństwa

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

II. JAKIE TWOJE DANE SĄ NAM POTRZEBNE I DLACZEGO?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w jednym lub kilku z poniższych celów:

sprzedaży i dostawy zamówionego towaru / realizacji usługi (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

wysyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem e-maila – jeśli wyraziłeś/aś dobrowolną zgodę na otrzymywanie takich informacji za pośrednictwem e-maila (podstawa: art. 6 ust. 1 lit a RODO);

reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru / wykonanej usługi (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

marketingowym w zakresie (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z usług świadczonych przez Administratora ze względu na charakter tych usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy sprzedaży, umowy świadczenia usług);

art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych przez Administratora (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);

art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

W trakcie składania zamówienia prosimy Cię o podanie nam danych, niezbędnych do jego realizacji. Jeśli jesteś już zarejestrowanym Klientem, po zalogowaniu, niektóre Twoje dane zostaną automatycznie pobrane. Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

1. imienia i nazwiska lub nazwa firmy/instytucji – niezbędnych do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

2. adresu (ulica, numer domu / domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędnego do zaadresowania przesyłki;

3. e-maila – niezbędnego do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

4. numeru telefonu – niezbędnego w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

Jeśli przy składaniu zamówienia wybierzesz dostawę na inny adres, niż ten wskazany przy rejestracji lub w formularzu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imienia i nazwiska lub nazwy firmy/instytucji – niezbędnych do zaadresowania przesyłki;

2. adresu (ulica, numer domu / domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędnego do zaadresowania przesyłki;

3. numeru telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędnego w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

Jeśli przy składaniu zamówienia zdecydujesz się na wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imienia i nazwiska lub nazwy firmy/instytucji – niezbędnych do wystawienia dowodu sprzedaży;

2. adresu (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędnego do wystawienia dowodu sprzedaży;

3. numeru NIP – niezbędnego do wystawienia dowodu sprzedaży.

PLIKI COOKIES

A. Forum Design Cards (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Forum Design Cards, automatycznie gromadzi dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz, łącząc się z Forum Design Cards. Dane te gromadzone są tylko w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych czy adresu wejścia na Forum Design Cards. Są one wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Forum Design Cards, w celu zapewnienia Ci jak największej wygody korzystania ze sklepu.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi, o których mowa w punkcie III i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. Forum Design Cards (cookies)

FDC wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia FDC rozpoznania Ciebie i dostosowania Forum Design Cards do Twoich potrzeb. FDC wykorzystuje „cookies” do:

 • zapamiętania zalogowania,
 • zapamiętania zawartości Twojego koszyka,
 • zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania karty-swiateczne.com
 • tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Forum Design Cards

Jeśli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies”, możesz zablokować ich umieszczenie, konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików „cookies” pochodzących z karty-swiateczne.com nie możemy zagwarantować poprawnego działania naszej strony internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies”, ale po zakończeniu odwiedzin na karty-swiateczne.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Instrukcję znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z karty-swiateczne.com

Google gromadzi na swoich serwerach dane, pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików „cookies” i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie, przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi, o których mowa w punkcie III i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeśli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies”, możesz zablokować ich umieszczenie, konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików „cookies” pochodzących z karty-swiateczne.com nie możemy zagwarantować poprawnego działania naszej strony internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies”, ale po zakończeniu odwiedzin na karty-swiateczne.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Instrukcję znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia karty-swiateczne.com oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z plików „cookies” i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić, na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi, o których mowa w punkcie III i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeśli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies” możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety, w przypadku zablokowania plików „cookies” pochodzących z karty-swiateczne.com nie możemy zagwarantować poprawnego działania naszej strony internetowej.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików „cookies”, ale po zakończeniu odwiedzin na karty-swiateczne.com chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka. Instrukcję znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI BEZPIECZEŃSTWA PARTNERÓW karty-swiateczne.com

karty-swiateczne.com bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie na karty-swiateczne.com linki do innych stron internetowych. V. UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów (podwykonawców), w związku z czym w uzasadnionych przypadkach przekazuje Twoje dane osobowe następującym odbiorcom, którzy przetwarzają Twoje dane w imieniu Administratora, w tym m.in. operatorzy systemów informatycznych (hostingodawcy) i systemów płatności, firmy kurierskie i biura rachunkowe.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Aadministratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator ma obowiązek je udostępnić.

Dane, podane w trakcie składania zamówienia, są przetwarzane przez oraz następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail, wskazane jako adres dostawy, przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki, dane te mogą zostać przekazane następującym firmom:

Poczta Poka Poczta Poka Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972

DPD POKA Sp. z o.o. ul. Mineralna 15 02-274 Warszawa, NIP:

526-02-04-110, REGON: 12026421, KRS: 28368

Inpost S.A. ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624, REGON: 12272626000000, KRS: 0000536554

2. imię i nazwisko, adres, NIP, wskazane jako dane, na które ma być wystawiony dokument sprzedaży, przekazywane są w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

TBR - Biuro usług księgowych Grochów: ul. Kobieka 23/132 (Rondo Wiatraczna), 04-359 Warszawa

Ponadto karty-swiateczne.com współpracuje z następującym operatorem płatności:

PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

VI. TWOJE PRAWA

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

V. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI karty-swiateczne.com

Administratorowi danych przysługuje prawo do zmian Polityki Prywatności z ważnych przyczyn określonych poniżej.

Zmiana Polityki staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia jego treści na stronach internetowych serwisu.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

a) jeżeli zamiana Polityki jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Polityki za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;

b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszą Polityką;

d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach informatycznych związanych z funkcjonowaniem serwisu.

.

Aktualny tekst polityki prywatności znajdziesz zawsze się pod adresem: http://karty-swiateczne.com/politykaPrywatnosci.php/

VII. KONTAKT

karty-swiateczne.com kontaktuje się z Tobą, korzystając z podanego podczas rejestracji adresu e-mail i tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami:

nasz adres e-mail: rodo@fdc.com.pl

nasz adres do korespondencji:Forum Design Cards ul. Błońska 58 05-830 Nadarzyn

Aby zaktualizować swoje dane lub je usunąć skontaktuj się z nami.

;
Salon firmowy
Forum Design Cards
ul. Ogrodowa 1a (róg Al. Jana Pawła II)
00-893 Warszawa
pn-pt: 10.00 - 18.00
Salon firmowy
Forum Design Cards Nadarzyn
ul. Błońska 58
05-830 Nadarzyn
pn-pt: 8.00 - 16.00
forum1@zaproszenia-slubne.com
tel: +48 790 605 924
Zamówienia dostarczamy przez:
Płatności przyjmujemy przez:

jesteśmy zgodni z RODO. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce polityka prywatności