KLAUZULA INFORMACYJNA DO FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Halina Pierzchała prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Forum Halina Pierzchała z siedzibą w Warszawie, przy ul. Korotyńskiego 21/38, 02-123 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 824-126-69-33, REGON: 014961964 („Administrator”).

 2. Z Administratorem możesz skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: ul. Błońska 58 05-830 Nadarzyn lub mailowo, pisząc na adres: rodo@fdc.com.pl
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w jednym lub kilku z poniższych celów:

  1. sprzedaży i dostawy zamówionego towaru / realizacji usługi (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  3. reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru / wykonanej usługi (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  4. wysyłania informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem e-maila – jeśli wyraziłeś/aś dobrowolną zgodę na otrzymywanie takich informacji za pośrednictwem e-maila (podstawa: art. 6 ust. 1 lit a RODO);

  5. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  6. dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  7. marketingowym w zakresie (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  8. analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  9. statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z usług świadczonych przez Administratora ze względu na charakter tych usług.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowy sprzedaży, umowy świadczenia usług);

  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);

  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji produktów oferowanych przez Administratora (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);

  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych (np. wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

 6. Administrator korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów (podwykonawców), w związku z czym w uzasadnionych przypadkach przekazuje Twoje dane osobowe następującym odbiorcom, którzy przetwarzają Twoje dane w imieniu Administratora, w tym m.in. operatorzy systemów informatycznych (hostingodawcy) i systemów płatności, firmy kurierskie i biura rachunkowe.

 7. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.

 8. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących, naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

 9. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, zaś w przypadku udzielenia zgody marketingowej – do czasu jej cofnięcia.

 10. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  5. prawo do przenoszenia danych;

  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.

 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

FORUM DESIGN CARDS
ul. Błońska 58 Nadarzyn
pn-pt: 8.00 - 16.00
email: krzysztof.p@fdc.com.pl
tel: 506 330 229
RODO
klauzula informacyjna
FORUM - Export Department
( co-operation, inquiries )
wholesale trade
tel: +48 (22) 299 88 89
tel: 517 441 431
e-mail: wholesale@fdc.com.pl
Monday - Friday from 8.00 a.m. to 4.00 p.m.
WHOLESALE POLITYKA PRYWATNOŚCI